UK Flag Malta Flag Polish Flag Spanish Flag Chinese Flag Czech Flag Croatian Flag Serbian Flag Brazilian Flag

Marco the Malta Bus

Naučte Vaše Dítě Číst Česky

Vážení rodiče a vážení učitelé, před vámi se otevírá mimořádné jazykové dobrodružství pro vaše děti či vaše žáky. Marco-Maltézský autobus, vás provede cestou kde výuka čtení a to nejen v českém jazyce, ale i v jiných jazycích může být nejen snadná, ale i zábavná. Výukový koncept tohoto projektu je založen především na vizuální a posluchové bázi. Mnohonásobné opakování jednoduchých slov a vět, která jsou snadno rozeznatelná v textu, napomáhají k pochopení základní techniky čtení. Hudba a dětské akční písničky pak podporují plynulou výslovnost jazyka. Aby tato výuková technika, která je podstatou tohoto programu, byla zachována a díky rozdílům mezi jednotlivými jazyky, překlad v některých částech textu byl přizpůsoben gramatice.
Přesto doufám, že celková hodnota tohoto projektu se setká s vaším uznáním.
Tímto přeji všem čtenářům, malým i velkým, hodně radosti a úspěchů ve čtení a ve výuce cizých jazyků!
Marie Coyle

Dear Parents and Teachers,
In front of you will open a remarkable language adventure for your children or pupils. Marco Malta Bus, takes you on a journey where learning to read, even in a foreign language, may not be only easy but also enjoyable. The educational concept of this project is based on visual and auditory perception. Multiple repetitions of simple words and sentences, which are easy to distinguish within the text, will help to absorb the basics of reading. Music and songs with actions encourage learning the language fluently. Due to the learning technique used within this program and the differences between languages, the translation in some places has been adjusted to the grammatical correctness. Despite this I hope that the overall value of the project will meet with your approval.
I wish all readers, big and small lots of joy and success in reading and learning foreign languages! Marie Coyle